ข้อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๓

                                        ข้อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ
                               การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๓
                                                        ----------------------
๑.    ข้อความคำขวัญจะต้องมีความสอดคล้องกับการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการเชื่อมความสามัคคีของคนในชาติ
๒.   คำขวัญจะต้องเป็นภาษาไทย ข้อความไม่เกิน ๖๐  ตัวอักษร
๓.   กำลังพลกองทัพบก และประชาชนทั่วไป มีสิทธิส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ ไม่จำกัดจำนวน    คำขวัญ
๔.   เขียนคำขวัญใส่ไปรษณียบัตร ๑ ใบ/๑ คำขวัญ
๕.   คำขวัญที่ชนะการประกวด หากซ้ำ หรือมีผู้ส่งเกินกว่า ๑ ราย คณะกรรมการฯ จะใช้วิธีจับฉลาก ให้มีผู้ชนะเลิศเพียง ๑ รางวัล
๖.    ส่งคำขวัญได้ที่ ร.ท.อนุภาพ  ธีระรัตน์สกุล  สนามกีฬากองทัพบก  ถ.วิภาวดีรังสิต  เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๒- ๒๗๘-๕๐๙๖ โทร.ทบ. ๙๑๘๑๐วงเล็บ คำว่า “คำขวัญ”
๗.   คณะกรรมการฯ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิทุกประการในการพิจารณา และคำตัดสิน ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด
๘.   ส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
๙.    ปิดรับไปรษณียบัตร ในวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๒ (ใช้ตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
๑๐. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิน โดยประกาศผล ในวันที่ ๑๐  ธ.ค. ๕๒ และประกาศ
       ผลให้ทราบทาง เว็บไซต์ " กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก "
๑๑. ผู้ชนะการประกวด จะได้รับเงินรางวัล จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)