ประวัติความเป็นมา

กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก

เมื่อปี ๒๔๙๒ กองทัพบก มีนโยบายเกี่ยวกับการกีฬาขึ้นเป็นภารกิจอันสำคัญประการหนึ่งของทหาร ต้องทำการปฏิรูปให้มีรากฐานที่มั่นคง มีงบประมาณประจำปีสนับสนุน  มีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการอย่างจริงจัง จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบ เรียกว่า “แผนก ๔” ขึ้นตรงต่อ กรมสวัสดิการทหารบก
    ปี ๒๔๙๘ เปลี่ยนชื่อจาก “แผนก ๔” เป็น กองการกีฬาและบันเทิง กรมสวัสดิการทหารบก
    ปี ๒๕๐๑ เปลี่ยนชื่อจาก “กองการกีฬาและบันเทิง กรมสวัสดิการทหารบก” เป็น กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก  ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน  และได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ฝ่าย ๓ แผนก คือ
        - ฝ่ายวิทยาการและส่งเสริม        (อัตรา พ.อ.)
        - ฝ่ายจัดการแข่งขัน            (อัตรา พ.อ)
        - แผนกธุรการ                (อัตรา พ.ท.)
        - แผนกงบประมาณ            (อัตรา พ.ท.)
        - แผนกเครื่องกีฬาและเครื่องช่วยฝึก    (อัตรา พ.ท.)

    ต่อมา ได้มีการปรับปรุงแก้ไขการแบ่งส่วนราชการใหม่ จากเดิม ๒ ฝ่าย ๓ แผนก เป็น ๓ แผนก ประกอบด้วย
        - แผนกส่งเสริม                (อัตรา พ.ท.)
        - แผนกจัดการแข่งขัน            (อัตรา พ.ท.)
        - แผนกเครื่องกีฬาและเครื่องช่วยฝึก    (อัตรา พ.ท.)

    ปี ๒๕๒๙ ได้มีการแก้ไข การแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยได้เพิ่ม “แผนกบริการ” (อัตรา พ.ท.) และเพิ่มคำว่า “กีฬา” ไว้ท้ายชื่อ แผนกส่งเสริม เป็น “แผนกส่งเสริมกีฬา”

    ปี ๒๕๓๒ ได้รับการจัดตั้ง “แผนกวิทยาศาสตร์การกีฬา” (อัตรา พ.อ.) เพิ่มขึ้นอีก ๑ แผนก รวมเป็น ๕ แผนก และใช้ในการปฏิบัติงานด้านการกีฬาของ ทบ.ในปัจจุบัน

    ปัจจุบัน กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ  โดยเมื่อปี ๒๕๐๙  ทบ. ได้อนุมัติให้ก่อสร้างสนามกีฬา เริ่มดำเนิน การตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ – ๒๕๑๓ บนเนื้อที่ ๖๑ ไร่ ๒ งาน มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ ๒๕ พ.ย.๑๒  โดย พล.อ.ประภาส  จารุเสถียร (ผบ.ทบ. ในขณะนั้น) เป็นประธาน  ปัจจุบันเหลือเนื้อที่สุทธิจำนวน ๓๗ ไร่ เนื่องจากต้องแบ่งให้ บก.ทหารสูงสุด จัดตั้ง สำนักงานกีฬาทหาร ไป ๑ ไร่ ๒ งาน เมื่อปลายปี  ๒๕๒๘ และแบ่งให้ กสม.สก.ทบ. จัดสร้างสโมสร ทบ.(วิภาวดี) แห่งใหม่ จำนวน ๒๓ ไร่ เมื่อปลายปี  ๒๕๔๘